Formularz Zgłoszenia

Start

  

 

 

 

 

 

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA ROK 2018

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

27 MARZEC 2018 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców.  Promocja i marketing usług rynku pracy, social media, nowoczesne techniki przekazu” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

16 KWIECIEŃ 2018 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku oraz doradców klienta:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych  z pomoca de minimis –  rozliczanie  i uzupełniania  stanowiska w ramach refundacji wynagrodzenia i składek ZUS za osobę do 30 r.ż. - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta i inne działy:
„Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja.  Aktywizacja i rozwój klientów PUP. Oferty pracy, social - media" - NOWOŚĆ -

3) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Nowości w zakresie projektów pozakonkursowych urzędów pracy  w 2018 roku  -  kwalifikowalność uczestników i wydatków, koszty pośrednie, typy działań, kwalifikowalność podatku vat, wskaźniki i monitoring"


17 KWIECIEŃ 2018 WARSZAWA HOTEL „CZARNY KOT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku oraz doradców klienta:
„Efektywna organizacja staży, bony stażowe z pomocą de minis w urzędach pracy. Prowadzenie dokumentacji, procedury, monitorowanie efektywności zatrudnienia. Dobre praktyki” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Aktywizacja i planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP – klient do 30 roku życia, powyżej 50 roku. Współpraca z doradcą klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego” - NOWOŚĆ -

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce"

4) Szkolenie dla księgowych w urzędach pracy:
„Nowe rozporządzenie o planach kont - konta 130, 137, 221, 245, zespołu 7 i 9 - konieczne zmiany w ZPK. Informacja dodatkowa - ewidencja środków trwałych, odpisy aktualizujące należności i inne"


23 KWIECIEŃ 2018 KATOWICE HOTEL „DIAMENT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2018 roku. Aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50 r.  Warsztaty wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r wg nowego  art. 150” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz, pracowników urzędu pracy:
„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS  - dokumentacja, obowiązkowe i fakultatywne załączniki, weryfikacja wniosków”

3) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Kwalifikowalność podatku VAT oraz pozostałych wydatków w projektach współfinansowanych ze środków unii europejskiej w urzędach pracy. Wskaźniki produktu i rezultatu – jak realizować projekt żeby osiągnąć cele” - NOWOŚĆ -


25 KWIECIEŃ 2018 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Nowe formy wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących w ramach I, II, III profilu pomocy. Doradca instytucjonalny”

2) Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowa dokumentacja w zatrudnianiu cudzoziemców - zezwolenia na prace sezonowe, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, dostęp do rejestrów, legalność” - NOWOŚĆ -

3) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku oraz doradców klienta:
Nowości w organizacji staży i  bonów stażowcych w urzędach pracy. Prowadzenie dokumentacji, procedury, monitorowanie efektywności zatrudnienia. Dobre praktyki” - NOWOŚĆ -

4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Procedura administracyjna od a do z w aspekcie nowelizacji KPA - jak prawidłowo wydawać decyzje w praktyce urzędu pracy – praktyczne wskazówki”

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***


26-27 MARZEC 2018 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2018 roku FP, PFRON - realizacja umów, formy zabezpieczeń. Dokumentowanie i realizacja umów w aspekcie nowelizacji art. 46 i aktów wykonawczych” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

11-13 KWIECIEŃ 2018 GDAŃSK HOTEL „DAL”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników PUP:

Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom - procedury wydawanie zezwoleń na pracę sezonową, rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - działania podejmowane przez PUP, prawidłowa dokumentacja - NOWOŚĆ -

 

2) Szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2018 roku. Efektywność w działaniu doradcy klienta, formy wsparcia, profile, instrumenty, IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu, oferty pracy”
- NOWOŚĆ -


3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku w praktyce  – priorytety, nabór i weryfikacja wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki. Szkolenia osób bezrobotnych oraz bony szkoleniowe”
- NOWOŚĆ -


4) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach i refundacjach od a do z w 2018 roku FP, PFRON  - realizacja umów, formy zabezpieczeń i windykacja, kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”
- NOWOŚĆ -


5) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Warsztat  w  zarządzaniu oraz realizacji projektów realizowanych w urzędach pracy w 2018 roku,  kwalifikowalność uczestników i wydatków, koszty pośrednie, typy działań, kwalifikowalność podatku vat, wskaźniki i monitoring”
- NOWOŚĆ -


6) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku oraz doradców klienta:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych - rozliczanie  i uzupełnianie  stanowiska w ramach refundacji wynagrodzenia i składek ZUS za osobę do 30 r.ż. Udzielanie  dofinansowań do wynagrodzeń za osoby +50, prac interwencyjnych, robót publicznych, PSU. Praktyczne wskazówki”


19-20 KWIECIEŃ 2018 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat księgowy:
„Praktyczne wskazówki i obowiązkowe zapisy księgowe w ewidencji urzędów pracy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów. Nowe rozporządzenie dot. nowych zasad rachunkowości”

2) Nowe szkolenie dla doradców zaw. oraz pośredników pracy:
„Świadczenie usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla pracodawców. Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Narzędzia marketingu internetowego, social media,  media społecznościowe”
- NOWOŚĆ -


3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Praktyczne  aspekty  egzekucji i dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy. Umowy, zapisy, dokumentacja ”
- NOWOŚĆ -4) Nowe szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III.  Zmiana profili”

5) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Nowości realizacji projektów realizowanych w urzędach pracy wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, działania informacyjno - promocyjne, kwalifikowalność uczestników, monitoring rzeczowy”
- NOWOŚĆ -

 


23-24 KWIECIEŃ 2018 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w zabezpieczaniu i  dochodzeniu zwrotu z dotacji refundacji wyposażeń stanowisk pracy w praktyce zgodnie z art. 46.  Zastosowanie ulgi - umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty”
- NOWOŚĆ -


2) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw. , specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:
„Planowanie, aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50. Ścieżki aktywizacji z IPD.  Warsztaty udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r.”
- NOWOŚĆ -

 

3) Szkolenie dla pracowników Urzędów Pracy i instrumentów i usług rynku pracy:

"Profesjonalny marketing usług i instrumentów rynku pracy-budowanie wizerunku Powiatowych Urzędów Pracy i współpraca z otoczeniem. Media społecznościowe. Narzędzia aktywizacji internetowej."


4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowe zadania urzędów pracy w zatrudnieniu cudzoziemców w aspekcie  ustawy o promocji  zatrudnienia (…) i innych aktów prawnych  - zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, legalność zatrudnienia, rola starosty ”
- NOWOŚĆ -


26-27 KWIECIEŃ 2018 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych w 2018 roku. Efektywność w działaniu doradcy klienta, formy wsparcia, profile, instrumenty,  oferty pracy w tym EURES”

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach dofinansowywania wynagrodzeń i składek oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych”
- NOWOŚĆ -


3) Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Zawodoznastwo,  Polska Rama Kwalifikacji, Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych. Nowy system nabywania kwalifikacji. Polskie ramy kwalifikacji. Formy wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych, pracowników i pracodawcy ”

4) Nowe  szkolenie dla  doradców klienta, specjalistów ds. programów i księgowych:
„Warsztat dla oceniających wnioski w PUP - analiza finansowa, marketingowa  i biznes plan działalności gospodarczej,  dotowanych ze środków unijnych i FP”
- NOWOŚĆ -


5) Nowy warsztat księgowy:
„Wydatkowanie środków FP na podstawie art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia (…) z uwzględnieniem wydatków na aktywizację bezrobotnych. Praktyczne wskazówki rozliczeń finansowych”
- NOWOŚĆ -


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów